Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Hlásná povodňová služba a její organizace

Podle pokynů PK zabezpečuje varovací, vyrozumívací a kontaktní činnost. Působí jako styčná složka mezi povodňovou komisí a koncovými články v místě povodně a v místech ležících níže na vodním toku. Ve své činnosti upozorňuje místní a určené povodňové orgány, subjekty a objekty na vznikající povodňové nebezpečí a vývoj situace.  Zde předává zprávy a hlášení potřebná k jejich vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi, jakož i zprávy a hlášení o vzniklých nebo hrozících škodách v okolí vodních toků a na rozlivových místech.

Hlásnou službu vykonává osoba nebo skupina osob, kterou v době povodňového nebezpečí svolává PK podle plánu svolání do určitého místa. Po krátkém seznámení s vývojem situace bude seznámena s rozsahem úkolů, a neprodleně zahajuje varovací a vyrozumívací činnost na určených místech v období všech tří stupňů povodňové aktivity.

Hlavní úkoly hlásné služby:

 • přebírá informace od hlídkové služby a předává je povodňové komisi a jiným povodňovým orgánům
 • přejímá informace o vývoji povodňové situace od obcí ležících výše na toku a předává je povodňové komisi
 • přijímá informace od nadřízeného povodňového orgánu od předpovědní služby a předává je povodňové komisi
 • provádí včasné varování a poskytuje informace o stupni povodňové aktivity ohroženým povodňovým orgánům, subjektům a osobám v bezprostředním okolí vodního toku, nebo ležící níže po toku
 • určené osoby vysílá do rizikových míst k zabezpečení varování obyvatelstva a subjektů
 • odesílá pravidelná hlášení o situaci nadřízené povodňové orgány o vývoji povodňové situace a o přijatých povodňových opatřeních
 • provádí varovací a vyrozumívací činnosti prostřednictvím telefonu, městského rozhlasu atd.

Informace předávané

od:

PK ORP Prostějov

komu: 

PK obcí a měst ve správním obvodu

PK ORP Prostějov předává informace PK obcí a měst v těchto případech:

 • při nebezpečí povodně,
 • při negativní meteorologické a hydrologické předpovědi,
 • při změně tendence meteorologické a hydrologické situace,
 • při potřebě informovat o všeobecné situaci či o situaci ve správním území ORP Prostějov,
 • při potřebě koordinovat pomoc,
 • při potřebě varování obyvatelstva a informování obyvatelstva v dané obci nebo městě, evakuaci obyvatelstva v dané obci nebo městě - z důvodů "ležících mimo obec nebo město",
 • při vyhlášení krizového stavu a krizových opatření.

Stav rozhodný pro odesílání varovných zpráv je dán hladinou na vodočtu, případně dohodnutou výší hladiny, není-li vodočet. Kde není ani vodočet, ani dohodnutá výška hladiny v toku, začíná odesílání varovných zpráv vznikem nebezpečí povodně, kterým se rozumí takový stav, který může způsobit vážné škody na majetku nebo na životech. Hlášení se posílá včas se zřetelem na počasí

Zprávy musí být výstižné a stručné. Musí obsahovat:

 • stav hladiny v centimetrech,
 • čas čtení vodočtu,
 • pohyb hladiny (stoupá, klesá, setrvalý stav),
 • údaje o počasí (srážky, tání).

Vodní stav se odečítá při dosažení 1. stupně povodňové aktivity – 2x denně, při dosažení nebo vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity – 3x denně, při dosažení nebo vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity – častěji podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu, zpravidla v časovém období mezi 3. – 4. hodinou, 9. – 10. hodinou, 15. – 16. hodinou a 21. – 22. hodinou.

V případech, kde není osazen vodočet nebo není dohodnuta výška hladiny, mělo by odesílání zpráv začít dříve, než dojde k ohrožení životů a majetku, např. při výrazném stoupnutí hladiny ve vodním toku, při větší srážkové činnosti apod.

Informace přijímané

od: 

PK obcí a měst ve správním obvodu

kým:

PK ORP Prostějov

PK ORP Prostějov přijímá informace od PK obcí a měst, a to především v těchto případech:

 • při nebezpečí povodně,
 • při potřebě získání všeobecné nebo detailní informace o události, místu, čase, rozsahu,
 • při dosažení (vyhlášení), změně a odvolání SPA na územích obcí a měst a při podstatné změně povodňové situace v obcích a městech ve správním obvodu ORP Prostějov
 • při vyžadování externí pomoci (PK Olomouckého kraje, Armády ČR, apod.),

Dostane-li orgán obce nebo jiný orgán či organizace varovnou zprávu, musí ihned upozornit ohrožené osoby a organizace na svém území na nebezpečí povodně. Podle stupně povodňové aktivity uvede příjemce do pohotovosti vlastní povodňové orgány a provede opatření podle svého povodňového plánu.

Příjemce dále sleduje pohyb hladin v místě hlášení a ve své oblasti a porovnává obě situace.

Veškeré předané a přijímané informace zaznamenává přijímací strana (PK ORP Prostějov) do Povodňové knihy

 

Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a dalším nebezpečném vývoji. Dále o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu dle zákona o vodách zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

Pro území správního obvodu ORP Prostějov zabezpečuje tuto službu ve spolupráci se správcem povodí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno-Žabovřesky:

 

tel. ústředna

+420 541 421 011

ředitel pobočky

+420 541 421 020

 

+420 724 185 617

regionální předpovědní pracoviště (RPP)

+420 541 421 071-4

 

+420 724 185 619

 

Fax: +420 541 421 018

vedoucí pracoviště

+420 541 421 071

oddělení hydrologických předpovědí

+420 541 421 071

oddělení meteorologických předpovědí

+420 541 421 074

Hlavní součástí předpovědní služby jsou výstrahy ČHMÚ před povodňovými jevy, intenzivními srážkami a bouřkami. Výstrahy jsou vydávány před vznikem nebezpečné povodňové situace a slouží k aktivizaci povodňových orgánů na různých úrovních řízení.

Součástí předpovědní služby jsou i další informace vydávané v průběhu povodně pro potřeby řízení aktivit protipovodňové ochrany. Jde o informační zprávy ČHMÚ a státních podniků Povodí o aktuální situaci a dalším předpokládaném vývoji v zasažených povodích.

V rámci předpovědní povodňové služby ČHMÚ vydává rovněž předpovědi vodních stavů a průtoků ve vybraných profilech v celé ČR. Při nebezpečí povodně nebo při dosažení prvního stupně povodňové aktivity dochází k rozšíření počtu objektů hlásné sítě a zvýšení frekvence hlášení podle dohody se službou konajícím pracovníkem ve sběrném centru.

ČHMÚ při nebezpečí povodně vydává tzv. upozornění nebo výstrahy ČHMÚ, které jsou odesílány, mimo jiných, také na Hasičský záchranný sbor kraje a ten zpravidla rozesílá vydaná upozornění nebo výstrahy příslušným obcím s rozšířenou působností a ty pak informují příslušné obce ve svém správním obvodu.

Předpovědní povodňová služba ve správním obvodu ORP Prostějov je organizována jako součást celostátního systému. Výzvy, výstrahy a informační zprávy ČHMÚ jsou zasílány na stanovené e-mailové adresy Povodňové komise ORP Prostějov od:

 • ČHMÚ Brno,
 • od PK Olomouckého kraje,
 • případně od HZS Olomouckého kraje.

Pověření členové PK ORP Prostějov zajistí předání informace (výzvy, výstrahy a informační zprávy), v systému hlásné povodňové služby, povodňovým komisím obcí a měst nebo vedení obcí a měst ve správním obvodu ORP Prostějov.

 

Klasifikace informací předpovědní povodňové služby:

Upozornění ČHMÚ je mimořádná zpráva předpovědní povodňové služby upozorňující na možnost vzniku extrémních meteorologických, nebo hydrologických jevů, zejména možnost výskytu extrémních srážek a možnost výrazného stoupnutí hladin vodních toků s překročením směrodatných limitů pro stupně povodňové aktivity.

Výstraha ČHMÚ je mimořádná zpráva předpovědní povodňové služby, která se vydává, pokud je nebezpečný jev očekáván s dostatečně velkou pravděpodobností, nebo pokud již nastal a dále potrvá. Předpokládá se překročení směrodatných limitů II. a III. stupně povodňové aktivity.

Informační zpráva ČHMÚ je zpráva předpovědní povodňové služby, která informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace, s cílem umožnit jim vyhodnocení povodňové situace pro řízení a zajišťování opatření k ochraně před povodněmi.

Informace o výstrahách platných pro Českou republiku lze nalézt na http://pocasi.chmi.cz

 

 • Vlastníci vodních děl vzdouvajících vodu oznamují nebezpečí povodně příslušným povodňovým orgánům, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby.

 

Pro předávání informací předpovědní a hlásné povodňové služby se využívá operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky a složek integrovaného záchranného systému.