Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Evidence povodní

Účelem dokumentace a evidence je zabezpečení objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

Dokumentací o povodni jsou zejména:

 • záznamy v povodňové knize,
 • průběžné zaznamenávání spadlých srážek,
 • průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků,
 • označování nejvýše dosažené hladiny vody,
 • zaměřování a zakreslování zátopy,
 • monitoring kvality vody a možných zdrojů znečištění,
 • fotografické snímky a filmové záznamy,
 • účelové terénní průzkumy a šetření,
 • vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.

 

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech.

Do povodňové knihy se zapisují zejména informace:

 • doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí,
 • doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání,
 • datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity,
 • datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně,
 • datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně,
 • doslovné znění příkazů povodňového orgánu,
 • popis provedených opatření,
 • výsledky povodňových prohlídek.

 

Zprávu o povodni zpracovávají povodňové orgány obcí a správci postižených vodních toků. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byla vyhlášena povodňová aktivita (2. nebo 3. stupeň), došlo k povodňovým škodám, nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

 

Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně.

 

Správci drobných vodních toků zpracovávají zprávu o povodni na základě provedené prohlídky vodního toku. Ve správě dokumentují zjištěný rozsah a výši povodňových škod a posuzují účelnost provedených opatření. Zprávu o povodni předkládají povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností (ORP Prostějov), správci povodí (Povodí Moravy, s.p.) a pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

 

Subjekty, které mají tuto povinnost, zpracovávají zprávu o povodni do 3 měsíců po proběhnutí povodně. V případě rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců po ukončení povodně. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťuje správce povodí (Povodí Moravy, s.p.) a z hlediska hydrologického, pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

 

Po povodni Povodí Moravy, s.p. nebo Povodí Moravy, s.p. vyžaduje zprávu od povodňových orgánů pověřených obcí a správců drobných vodních toků ve správním obvodu.