Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Evakuace obyvatelstva
 

  Evakuační centraPOVIS  DBF

  Evakuace- formuláře

  Evakuace- doporučení

 

Evakuací se obecně rozumí souhrn opatření, která zajišťují přemístění osob, zvířectva, hmotného a duševního majetku (informací) z ohroženého místa či území na bezpečné místo či území. Je to mimořádné opatření a používá se obyčejně v případech, kdy ostatní způsoby dostatečné ochrany by byly neúčinné.

 

PREVENTIVNÍ EVAKUACE:

V případě evakuace obyvatelstva z důvodu nebezpečí povodně:

  • kdy rozsah povodně je v daném území předvídatelný s dostatečnou mírou pravděpodobnosti a
  • kdy je dostatečnou dobu předem známo, že k takovémuto zaplavení dojde (je známa doběhová doba záplavové vlny, doba celkového a částečného zaplavení, výše hladiny, apod.)

Podle klasifikace rozsahu se jedná o evakuaci plošnou - tzn. týká se celého urbanistického celku nebo jeho části.  Podle klasifikace způsobu realizace se jedná o evakuaci řízenou - tzn. řízenou orgány veřejné správy (povodňovou komisí obce nebo krizovým štábem obce), jejichž pokyny realizují na místě složky IZS (Policie ČR, Městská policie, HZS, ČČK, aj.). Podle klasifikace skupin obyvatelstva jde o evakuaci všeobecnou - tzn. podléhají jí veškeré osoby.

Přemístění z evakuační zóny se provádí obvykle:

  • na základě VÝZVY K EVAKUACI,
  • po evakuačních trasách, cestou evakuačních středisek*, do míst nouzového ubytování s využitím vlastních dopravních prostředků a nebo
  • z míst shromažďování (umístěných uvnitř evakuační zóny či v její blízkosti) po evakuačních trasách, cestou evakuačních středisek, do míst nouzového ubytování za použití dopravních prostředků (obvykle autobusy), zajištěných orgány veřejné správy (povodňovou komisí obce, krizovým štábem obce).

Regulaci pohybu z míst shromažďování do evakuačních středisek a dále do míst nouzového ubytování zajišťuje obvykle Policie ČR.

Provoz v evakuačních střediscích a místech pro nouzové ubytování zajišťuje veřejná správa společně s humanitárními organizacemi a s provozovateli a vlastníky ubytovacích zařízení.

* Evakuační střediska slouží k registraci evakuovaných a poskytnutí zdravotnické, psychologické a případně prvotní sociální pomoci (humanitární pomoci).

 

BEZPROSTŘEDNÍ EVAKUACE:

V případě evakuace obyvatelstva vynucené dopadem povodně:

  • kdy rozsah povodně nebylo možno určit nebo předvídat dostatečnou dobu předem      anebo
  • jde o nenadálou, většinou lokální epizodu (bouře, přívalový déšť)

Podle klasifikace rozsahu se jedná o evakuaci objektovou, ale může jít i o evakuaci plošnou. Podle klasifikace způsobu realizace se jedná o evakuaci samovolnou – tzn. že v počáteční fázi není řízena orgány veřejné správy.

Přemístění z evakuační zóny se provádí obvykle:

  • bez VÝZVY K EVAKUACI (anebo ihned po VÝZVĚ K EVAKUACI),
  • z ohroženého místa na místo bezpečné s použitím vlastních dopravních prostředků nebo pěšky,
  • cestou evakuačních středisek (pokud jsou zprovozněna) do míst nouzového ubytování zajištěného vlastními silami nebo prostřednictvím orgánů veřejné správy (příslušné obce).

Regulace pohybu, provoz evakuačních středisek a připravenost plánovaných míst nouzového ubytování je zabezpečena, podle místních podmínek, až v průběhu několika hodin.