Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Varování a informování obyvatelstva

Pro informování obyvatelstva budou použity vozidla Městské policie Prostějov, PČR a HZS s ozvučením, přenosné megafony, místní rozhlas. K předání zpráv orgánům krizového řízení lze podat informace o mimořádných událostech na tísňovou telefonní linku 150, 112 nebo složkám integrovaného záchranného systému.

Stupně povodňové aktivity jsou vyhlašovány ve správním území města Prostějov těmito způsoby:

 • hlášením městského rozhlasu,
 • spuštěním sirény – tón „VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY“

Varování a informování obyvatelstva při hrozbě povodně nebo v jejím průběhu provádí ve správním obvodu ORP Prostějov příslušné povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech (k.ú.) a to na základě:

 • vlastních poznatků (např. při negativní hydrometeorologické předpovědi viz www.chmi.cz a www.pla.cz, dosažení limitních stavů na příslušných hlásných profilech v územním obvodu obce, na základě pozorování hlídkové služby, podnětů občanů apod.),
 • informací od vlastníků nebo provozovatelů vodních děl v územním obvodu obce nebo jeho okolí
 • převzatých informací od povodňového orgánu obce položené výše na příslušném vodním toku, eventuálně obce sousední,
 • převzatých informací od povodňového orgánu ORP Prostějov ,
 • převzatých informací od operačního střediska HZS,
 • informací sdělovacích prostředků

Za varování a informování obyvatelstva je odpovědný starosta příslušné obce - předseda PK obce.

Pokud je nutno stanovit časové pořadí při varování a informování obyvatelstva (např. ve městě, rozlehlé obci, apod.) potom se doporučuje toto pořadí:

 1. bezprostředně ohrožené obyvatelstvo,
 2. majitelé nemovitostí, provozů, skladů, vedoucí institucí, apod. v záplavovém území a území ohroženém povodněmi,
 3. ostatní (všeobecná informace)

Pokud je nutno stanovit nejvhodnější způsob (prostředek) varování, potom se doporučuje, podle místních podmínek, využít:

 • spuštění sirény (lokálně nebo dálkově) - varovný signál "všeobecná výstraha" s bezprostředně následující informací v místním rozhlase (případně v regionálním rozhlasovém vysílání nebo v Českém rozhlase),
 • informace v místním rozhlase, místním TV vysílání, pomocí rozhlasových vozů, megafonů,
 • SMS,
 • telefonát,
 • mobilní či pěší spojku,
 • další způsoby (např. zveřejnění na úřední desce - jako duplicitní, doplňková varianta)

Při volbě způsobu varování na úrovni "obec" je nutno také vzít v úvahu naléhavost a míru rizika ohrožení. Konkrétní systém varování a informování obyvatelstva je stanoven PP příslušné obce.

Poznámky:

Vyrozuměním se rozumí včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé povodni povodňovým orgánům, orgánům veřejné správy, orgánům krizového řízení, vybraným právnickým osobám a vybraným podnikajícím fyzickým osobám.

 • Účelem vyrozumění je co nejrychleji aktivovat činnost určených osob pro řízení a provádění protipovodňových opatření určených příslušnými povodňovými plány nebo krizovými plány. Tato opatření zahrnují, mimo jiné, varování a informování obyvatelstva orgány obcí a zaměstnanců svými organizacemi.
 • V rámci správního obvodu ORP Prostějov probíhá vyrozumění obcí (jejich povodňových orgánů) cestou MM v Prostějově (PK ORP Prostějov) nebo cestou operačního střediska HZS (nebo oběma cestami).

Celoplošné informování obyvatelstva o nebezpečí a průběhu povodně je rovněž úlohou veřejnoprávních sdělovacích prostředků (Český rozhlas, Česká televize).
Český hydrometeorologický ústav a jednotlivé státní podniky Povodí informují na svých internetových stránkách.