Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity
 

Stupni povodňové aktivity se pro účely vodního zákona rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA):

a) I. SPA - první stupeň (stav bdělosti) nastává (není vyhlašován povodňovou komisí) při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. 

Při tomto stupni je zpravidla zahajována činnost povodňové  hlásné a hlídkové služby a  aktivuje se povodňový orgán.

 

b) II. SPA - druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje (je vyhlašován a odvoláván povodňovou komisí), když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti;

Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu, informuje se nadřízený povodňový orgán a jiné povodňové složky.

Pokud je stav pohotovosti vyhlášen u více jak tří povodňových orgánů obcí, a pokud prognóza dalšího vývoje povodně má vzestupnou tendenci, povodňový orgán obce s rozšířenou působností přebírá řízení ochrany.

        

c) III. SPA třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření;

Při vyhlášení třetího stupně se provádějí povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Pokud je stav pohotovosti vyhlášen u více jak tří povodňových orgánů obcí, a pokud obcím (obci) již nestačí vlastní prostředky pro řešení povodňového stavu, povodňový orgán obce s rozšířenou působností přebírá řízení ochrany.

Pokud jsou přímo ohroženy životy osob i v jedné obci a obec již nestačí provádět záchranné práce vlastními silami, může požádat o pomoc Bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností, HSZ, IZS.

 

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.

 

O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán.

 

Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsažené v povodňových plánech a jsou závazné pro povodňové plány nižších stupňů.

 

Povinnosti PK ORP Prostějov

Povinnosti jednotlivých členů PK ORP Prostějov