Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Hlídková služba a její organizace

Hlídková služba zabezpečuje dle pokynů PK preventivní monitorovací činnost v bezprostředním okolí vodních toků a na určených rizikových místech. Sleduje stanované údaje na vodočtech, vývoj povodňové situace na sledovaných místech.

Hlídkovou službu vykonává určená osoba nebo skupina osob jmenovaná z řad dobrovolných občanů mimo záplavové území, kterou v době povodňové aktivity svolává PK do určeného místa, nebo do předem určených rizikových míst. Po krátkém seznámení s vývojem situace zahajuje plánovanou činnost v období všech tří stupňů povodňové aktivity.

Budou zpohotoveny součinností a jiné určené subjekty podle plánu spojení, a vyzvány k provádění vlastní hlídkové činnosti na určených místech. Tyto subjekty postupují podle pokynů starosty a povodňové komise města, dále dle povodňových plánů.

Hlavní úkoly hlídkové služby:

  • sleduje vodoměrné údaje na vodočtech na situaci na vodním toku a v určených místech
  • podává pravidelná hlášení povodňové komisi nebo stálé službě o skutečnostech a vývojových tendencích na sledovaných místech prostřednictvím mobilního telefonu nebo radiostanice

Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise obce.

Četnost pozorování vodní hladiny v hlásných profilech je stanovena obvykle následovně:

 • při "Upozornění" nebo "Výstraze" ČHMÚ

minimálně 1x denně

 • při dosažení I. SPA (prvního povodňového stupně)

minimálně 2x denně

 • při dosažení II. SPA (druhého povodňového stupně)

minimálně 3x denně

 • při dosažení III. SPA (třetího povodňového stupně)

častěji, dle potřeby