Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Řešení povodňové situace


Povodňové orgány při povodni

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

povodňové komise, které zřizují orgány státní správy a samosprávy jako své výkonné složky k plnění mimořádných úkolů v době povodně:

 • povodňové komise obcí na území ORP Prostějov
 • povodňové komise obcí s rozšířenou působností Prostějov
 • povodňová komise kraje Olomouckého kraje
 • ústřední povodňová komise

 

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době povodně jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle správního řádu a není proti nim opravný prostředek.

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu.

Povodňové orgány nebo jiné osoby na jejich příkaz jsou při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů.

Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi.

Povodňový orgán nižšího stupně může požádat povodňový orgán vyššího stupně o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.

Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Za povodně je ve správním obvodu ORP Prostějov povodňovým orgánem povodňová komise města Prostějov jak pro celý správní obvod ORP, tak pro územní obvod města Prostějov. Tato komise (PK ORP Prostějov) je podřízena PK Olomouckého kraje a nadřízena všem PK obcí ve správním obvodu ORP Prostějov.

V obcích správního obvodu ORP Prostějov je ustanoveno několik povodňových komisí (popřípadě krizových štábů obcí), které plní úkoly ve svých územních obvodech (k.ú.). Tyto povodňové komise jsou za povodně podřízeny povodňové komisi města Prostějova (PK ORP Prostějov).

Obec:

 • řeší povodňovou situaci ve svém správním obvodu, v rámci svých možností dle zpracovaného povodňového plánu (je-li k dispozici),
 • organizuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu,
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 • o vzniklé situaci informuje povodňové orgány obce ležící níže na toku a povodňové orgány ORP,
 • dle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti obce, vyžádá další pomoc u povodňových orgánů ORP.    

 Povodňový orgán obce je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

 

Obec s rozšířenou působností:

 • spolupracuje s povodňovými orgány obcí,
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti (SO),
 • informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních ORP, příslušné správce povodí, povodňové orgány kraje, ČHMÚ Brno a OPIS HZS OK,
 • spolupracuje s OPIS HZS OK,
 • dle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc.

        

Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje.