Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Místa omezující odtokové poměry ve sledovaném územíodkaz do POVIS

Kritickými místy omezujícími odtokové poměry na tocích jsou veškeré příčné stavby - přemostění, jezy apod., kde může při zvýšených průtocích docházet k zadržování splaví a ledové tříště nebo ker, a také úseky, kde parametry koryta nedokáží provést zvýšené průtoky a dochází k vylití ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku.

V případě povodňové události je třeba sledovat pohyb ledové hmoty (popř. dřevní hmoty) v korytě toků. Hrozí riziko vzniku ucpávek pod mosty a přechodovými lávkami, dále v zúžených průtokových místech na toku, riziko zpomalení průtoku nebo odtoku vody.

Ve správním obvodu ORP Prostějov byla vytipována tato místa:

Při zvýšených vodních stavech a průtocích na tocích je nutné tato místa sledovat. Je nutné udržovat tato místa průtočná aby se předešlo velkému namáhání mostních konstrukcí a tím jejich možnému následnému poničení zvýšeným tlakem vzduté vody. Pro odstanění bariér (jako např. pláví) je vhodné použít zemní techniku (viz seznam dostupných sil a prostředků pro zabezpečovací práce).