Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Druh a rozsah ohrožení

Přirozená povodeň

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. § 73 odst. 1 nebo povodňovými orgány, zejména při:

 • déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
 • dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci;

Jarní a zimní povodně (od listopadu do dubna) – jsou způsobené rychlým táním sněhové pokrývky, kde může být akumulováno značné množství vody. Vyskytují se převážně v kombinaci s dešťovými srážkami (v závislosti na teplotních výkyvech), mohou být doprovázeny mimořádnými situacemi jako povodně způsobené ledovými jevy na tocích s relativně  menším průtokem náchylných ke vzniku ledových nápichů a ledových zácp.

 

Letní povodně (od května až do října) –  krátkodobými intenzivními srážkami, které zasahují malá území (povodí). Tyto krátkodobé povodně se vyskytují především v povodích s větším sklonem. Doprovodným jevem jsou velké objemy unášených plavenin a splavenin způsobené erozními procesy v povodí (eroze půdy). Vzhledem k lokálnímu charakteru srážek je problematická předpověď výskytu a následná ochrana osob a majetku. Dalším typem letních povodní jsou povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešťovými srážkami).

 

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může při stavbě nebo provozu vodního díla nastat:

 • zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla
 • zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních nebo výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody)
 •   zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla

 

Zvláštní povodeň ve správním území ORP Prostějov by mohla nastat:

 • pod vodním dílem Plumlov – bezprostředně jsou zde ohrožena obec Mostkovice a město Prostějov (popř. obec Hrubčice), postupové doby zvláštní povodně a její případný rozsah pod vodním dílem Plumlov jsou součástí příloh tohoto dokumentu,
 • tok Haná – ohroženy jsou všechny obce nacházející se dále po toku pod přehradou Opatovice, ve SO ORP Prostějov jsou to obce: Dřevnovice, Nezamyslice, Mořice, Němčice nad Hanou a Vrchoslavice.

Grafické znázornění postupu povodňových vln je k naleznutí v samostatných přílohách k tomuto povodňovému plánu.

Rozsah a účinek zvláštní povodně pod vodním dílem Plumov:

Při neočekávaném rozrušení hráze vodního díla budou účinky průlomové vlny: 

 • úplně zničeny - obec Mostkovice, místní část města Prostějov- Krasice,
 • částečně zničeny - místní části města Prostějov - Domamyslice, Čechovice,
 • zatopené město - Prostějov, poškozené jeho okrajové části, menší stavby
  a přízemní byty,
 • částečně poškozeny – obce, (nebo jejich části) místní část města Prostějov Vrahovice, Bedihošť,  Hrubčice, Čehovice, Ivaň.

 Hydrotechnické výpočty průlomové vlny:

 

Činnost příslušných orgánů

Vzhledem k hydrotechnickým výpočtům, které jsou uvedeny v tabulce, by při neočekávaném napadení, nebo úplném protržení hráze vodního díla by nebylo možné varovat obyvatelstvo v obci Mostkovice, a místních částech města  Prostějov Domamyslice, Čechovice, Krasice.

Varování a vyrozumění obyvatelstva ve městě Prostějově a v Mostkovicích by zabezpečilo operační a informační středisko IZS spuštěním centrálně ovládaných sirén, následnou informací vysílanou pomocí elektronických sirén.  

Varování a vyrozumění obyvatelstva v obcích Bedihošť, Hrubčice, Čehovice, Ivaň by bylo zabezpečeno pomocí místních rozhlasů, s předchozím varováním starostů obcí na krizové telefony, služební a bytové telefonní stanice a spuštěním elektrických sirén
v obcích. 

 

Obce pod vodními díly  I. – III. kategorie by měly mít zpracovány plány ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní. Ve správním obvodě ORP Prostějov mají zpracovaný plán ochrany území pod vodním dílem Plumlov zpracovány tyto obce:
Mostkovice - Plán ochrany území
Prostějov - Plán ochrany území
Bedihošť - Plán ochrany území
Čechovice - Plán ochrany území
Držovice - Plán ochrany území
Hrubčice-Otonovice - Plán ochrany území
Kralice na Hané - Plán ochrany území
Iváň - Plán ochrany území

 

Místa ohrožená ledovými jevy

Místa, která mohou být ohrožena ledovými jevy, jsou např. zúžená místa na vodních tocích, příčné objekty na tocích, místa odběrů vody a nekapacitní mostní konstrukce. V zimním období zde může docházet k hromadění ledových ker a mohlo by dojít k poškození objektů.

 

Místa s urychleným odtokem       

Riziková území při přívalových deštích (bleskové povodně) - POVIS 

Rizikovými místy jsou vesměs svažité pozemky, po kterých dochází ke zrychlenému soustředěnému povrchovému odtoku vody při přívalových deštích.  Soustředěný povrchový odtok je zapříčiněn nedostatečnou mírou akumulace vody v území (způsoben např. nevhodným zemědělským využíváním pozemků aj.).

Ve správním obvodu ORP Prostějov vytipováno celkem 80 lokalit s urychleným odtokem, kde při větších přívalových deštích hrozí nebezpečí tzv. bleskových povodní.