Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Hlásné profilyPOVIS

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.

 

Základní hlásné profily - kategorie A

Jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Hlásné profily kategorie A jsou provozované ČHMÚ, nebo správci povodí a jsou pro ně zpracovány tzv. evidenční listy. Hlásné profily kategorie A jsou vybaveny vodoměrnou stanicí s vodočetnou latí a místním záznamem nebo automatickou stanicí s dálkovým přenosem dat do sběrného centra.

Hlásný profil kategorie A leží 100 m pod VD Plumlov. Provozovatelem profilu je Povodí Moravy Brno, s. p. (Evidenční list hlásného profilu  - VD Plumlov http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfbk_detail.php?seq=2505294). Platnost SPA pro úsek toku: Vodní dílo Plumlov – ústí toku.

Stanice Plumlov

kategorie A

(základní hlásný profil)

umístění, informace

výška hladiny na vodoměrné lati / průtok

při I. SPA

při II. SPA

při III. SPA

profil č. 333

Ev. list - Akt.stav

VD Plumlov, 100 m pod nádrží Plumlov, levý břeh

50 cm /

4,26 m3*s-1

70 cm /

7,72 m3*s-1

90 cm /

12,1 m3*s-

Informace o hlásení:
Odkaz na aktuální stav- čidlo ve vlastnictví města Prostějov

 

 

Doplňkové hlásné profily - kategorie B

Jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi. K hlásným profilům kategorie B jsou zpracovány tzv. evidenční listy. Tyto hlásné profily jsou vybaveny vodočetnou latí, která slouží k pozorování vodních stavů. Informace o stavu vody na těchto hlásných profilech jsou významné pro regionální úroveň a směrodatné pro místní úroveň (obce ležící níže na toku).

 

Profil kategorie B platné pro území SO OPR Prostějov:


Stanice Otaslavice

kategorie B

(pomocný hlásný profil)

umístění

výška hladiny na vodoměrné lati / průtok

při I. SPA

při II. SPA

při III. SPA

profil č. 337

stanice Otaslavice

Ev. list - Akt.stav

tok Brodečka, obec  Otaslavice pod mostem, na levém břehu

150 cm /

3,60 m3*s-1

180 cm /

7,30 m3*s-1

200 cm / 10,30 m3*s-1

(303 cm -  extrémní ohrožení)

Informace o hlásení:
Odkaz na aktuální stav- čidlo ve vlastnictví města Prostějov

 

Stanice Stražisko:

kategorie B

(pomocný hlásný profil)

umístění

výška hladiny na vodoměrné lati / průtok

při I. SPA

při II. SPA

při III. SPA

profil č. 332

stanice Stražisko

Ev. list - Akt.stav

tok Valová (Romže), obec  Stražisko,u mostu na silnici Stražisko - Ptenský Dvorek, pravý břeh

50 cm /

1,62 m3*s-1

70 cm /

2,98 m3*s-1

90 cm /

4,74 m3*s-1

Informace o hlásení:
Odkaz na aktuální stav- čidlo ve vlastnictví města Prostějov

 

Stanice Klopotovice:

kategorie B

(pomocný hlásný profil)

umístění

výška hladiny na vodoměrné lati / průtok

při I. SPA

při II. SPA

při III. SPA

profil č. 331

stanice Klopotovice

Ev. list

tok Blata, u obce  Klopotovice, pod mostem u Klopotovic, pravý břeh

180 cm /

4,67 m3*s-1

230 cm /

7,46 m3*s-1

280 cm /

10,6 m3*s-1

Informace o hlásení:

 

Stanice Vyškov:

kategorie B

(pomocný hlásný profil)

umístění

výška hladiny na vodoměrné lati / průtok

při I. SPA

při II. SPA

při III. SPA

profil č. 336

stanice Vyškov

Ev. list - Akt.stav

tok Haná, Vyškov, 20 m pod železničním mostem, levý břeh

90 cm /

5,25 m3*s-1

120 cm /

9,62 m3*s-1

160 cm /

18,9 m3*s-1

Informace o hlásení:

 

Informace z hlásných profilů kategorie A a B ve správě ČHMÚ jsou dostupné na internetové adrese: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php?kat=HLPRF . Další stanice včetně stanic srážkoměrných jsou dostupné na internetové adrese http://www.hladiny.cz

 

Pomocné hlásné profily - kategorie C

Jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Převážně jsou umístěny na menších tocích. Tyto hlásné profily jsou vybaveny vodočetnou latí nebo třemi značkami odpovídajícím směrodatným limitům pro SPA (1. SPA - zelená, 2. SPA - žlutá, 3. SPA - červená). Informace o stavu vody na těchto hlásných profilech jsou směrodatné pro místní úroveň (lokalita, příslušnou obec, případně pro obec ležící níže na toku a ORP). Pozorování vodních stavů zabezpečují v hlásných profilech jejich provozovatelé.

PROFIL KATEGORIE PROVOZUJE TOK SPA I     SPA II  SPA III 
Český potok - Smržice 1

Ev. list
C Obec Smržice Český potok 70 cm 100 cm 140 cm
ř.km 2,906 2 m3/s 4 m3/s 5 m3/s
1x denně 2x denně 3x denně

Český potok - Smržice 2

Ev. list

C Obec Smržice Český potok 70 cm 100 cm 140 cm
ř. km 2,93 2 m3/s 4 m3/s 5 m3/s
1x denně 2x denně 3x denně
Smržice

Ev. list
C Obec Smržice extravilánové splachy 5 cm 10 cm 15 cm
- - -
1x denně 2x denně 3x denně
Vrbátky 3

Ev. list
C Obec Vrbátky občasný přítok 8 cm 12 cm 16 cm
- - -
1x denně 2x denně 3x denně
Vrbátky 2

Ev. list
C Obec Vrbátky Blata 150 cm 200 cm 250 cm
 ř.km 17,8 - - -
1x denně 2x denně 3x denně

Vrbátky 1

Ev. list

C Obec Vrbátky Blata 150 cm 200 cm 250 cm
ř.km 15,5 - - -
1x denně 2x denně 3x denně
Klopotovice 1

Ev. list
C Obec Klopotovice Blata 180 cm 230 cm 280 cm
ř.km 8,5 2,9 m3/s 5 m3/s 10 m3/s
1x denně 2x denně 3x denně
 Čechy pod Kosířem

Ev. list - Akt.stav
C Obec Čechy pod Kosířem Český potok 80 cm 100 cm 170 cm
ř.km 10,15 - - -
1x denně 4x denně 3 hod. intervaly
čidlo Romže-Držovice

Ev. list - Akt.stav
 
C Město Prostějov Romže 67 cm 95 cm 120 cm
ř.km 19,82 - - -
- - -
čidlo Hloučela-Vrahovická

Ev. list - Akt.stav
 
C Město Prostějov Hloučela 70 cm 95 cm 120 cm
 ř.km 0,96 - - -
- - -
Otinoves
C Obec Otinoves a Rozstání Bílá voda - - -
- - - -
- - -
Rozstání
C Obec Otinoves a Rozstání Bílá voda - - -
- - - -
- - -
Rozstání - Baldovec
C Obec Otinoves a Rozstání Bílá voda - - -
- - - -
- - -

Senice na Hané

Ev. list - Akt.stav

C

Obec Senice na Hané

Blata

90 cm

140 cm

180 cm

-

-

-

-

-

-

 

Srážkoměrné stanice

Meterologické stanice patřící do správy Povodí Moravy, s.p., dostupné na internetové adrese http://www.pmo.cz/portal/srazky/cz/index.htm.

Meterologické stanice patřící do správy ČHMÚ jsou dostupné na internetové adrese http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php.

Stanice Provozuje Obec
Protivanov

Akt.stav
ČHMÚ Brno Protivanov
Plumlov

Akt.stav
ČHMÚ Brno Plumlov

Sloup

Akt.stav

ČHMÚ Brno Sloup
Vrbátky srážkoměr

Akt.stav
Obec Vrbátky Štětovice
Smržice srážkoměr

Akt.stav
Obec Smržice Smržice
Klopotovice srážkoměr

Akt.stav
Obec Klopotovice Klopotovice

LG Otaslavice

Ev. list
Akt.stav
(jméno: PKpv, heslo: Pkpv)

Město Prostějov Otaslavice

Odtok VD Plumlov

Ev. list
Akt.stav
(jméno: PKpv, heslo: Pkpv)

Město Prostějov Stichovice

LG Stražisko

Ev. list
Akt.stav

(jméno: PKpv, heslo: Pkpv)

Město Prostějov

Stražisko

Otinoves - Rozstání

Akt.stav není k dispozici
Obce Otinoves a Rozstání Otinoves

Čechy pod Košířem

Akt.stav

Obec Čechy pod Košířem

Čechy pod Kosířem

 

Lokální varovný systém ORP Prostějov a města Prostějov

Lokální varovný systém města Prostějov využívá data ze tří stávajících limnigrafických stanic:

  • VD Plumlov – vodní tok Hloučela, kategorie A, provozovatel stanice: Povodí Moravy Brno, centrum automatického sběru dat: ČHMÚ Brno, MM Prostějov
  • Stražisko – vodní tok Valová (Romže), kategorie B, provozovatel stanice: ČHMÚ Brno, centrum automatického sběru dat: ČHMÚ Brno, MM Prostějov
  • Otaslavice – vodní tok Brodečka, kategorie B, provozovatel stanice: ČHMÚ Brno, centrum automatického sběru dat: ČHMÚ Brno, MM Prostějov

Při běžném provozu jsou data o stavech hladin přenášena automatickou stanicí ve vlastnictví MM Prostějov prostřednictvím GSM/GPRS přenosu každou hodinu. Limitní hodnoty jsou dány stupni povodňové aktivity. Tyto limnigrafické stanice byly v roce 2011 MM Prostějov doplněny o srážkoměry SR03 se sběrnou plochou 500 cm2. Pro srážkoměry nejsou stanoveny limitní hodnoty a naměřená data jsou informativní.

Dále byla v roce 2011 do lokálního varovného systému zahrnuty nové limnigrafické stanice, vybudované MM Prostějov na soutoku vodního toku Valová (Romže) s tokem Hloučela – stanice jsou umístěny na mostní konstrukci v obci Držovice (Valová) a na mostní konstrukci v obci Vrahovice (Hloučela). Stav vodní hladiny je měřen ultrazvukovým snímačem, stanice je vybavena obousměrným radiovým modulem, měření hladiny je kontinuální.