Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Termíny a definice

 

V textu jsou použity termíny podle ČSN 75 0101 a ČSN 73 6530

 

Povodňový plán jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke koordinaci činností v daném území v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Povodňovým plánem se řeší ochrana určitého území.

Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působnotí obsahuje přehled hydrologických údajů na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, možný rozsah záplav N- letých velkých vod, max. známé povodně na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností, organizace předpovědní a hlásné povodňové služby jako nástroje vyrozumívání a získávání potřebných informací pro svou operativní činnost. Dále odkazy na dokumentaci krizového řízení, kde je bilanční přehled o počtech a vybavení všech dostupných sil a prostředků integrovaného záchranného systému a ostatních využitelných sil a prostředků na území správního obvodu obce s rozšířenou působností v jejich dislokačním členění pro zabezpečovací a záchranné práce. Jedná se o plán opatření organizačního a operativního pojetí s výrazným prvkem řídícího, součinnostního a koordinačního charakteru. Jde o dokument umožňující organizovaně řídit a usměrňovat poskytování pomoci zasaženým a postiženým lokalitám ve správním území obce s rozšířenou působností. Předpokládá se i účinná pomoc sousedním správním obvodům obcí s rozšířenou působností. Jako přílohy jsou vybrané části povodňových plánů obcí a významných nemovitostí. Řešení zvláštních povodní je obsaženo v samostatném Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní pro správní území obce.

 

Nebezpečí povodně: situace vzniklé zejména při

  • dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci;
  • déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
  • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Přirozená povodeň: povodeň způsobená přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů, kdy dojde k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody; přirozenou povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

 

Zvláštní povodeň: povodeň způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle.

 

Blesková (přívalová) povodeň: povodeň, která vzniká po krátkém přívalovém dešti a je typická pro  horské a podhorské oblasti. Může se vyskytovat i tam, kde nedochází nebo je silně omezeno vsakování vody do půdy (například rozsáhlé zpevněné plochy, především v městské zástavbě s ucpanou kanalizací, příp. intenzivní srážky na území s nasyceným půdním profilem po předchozích dlouhotrvajících srážkách). Za intenzivní srážky způsobující bleskové povodně se považuje cca 30 mm/h, 45 mm/2h, 55 mm/3h a 60 mm/5h a více srážek. V červnu 2009 postihly území České republiky. Nejvíce postiženými obcemi se staly Polom, Bělotín, Nový Jičín a Lipník nad Bečvou. V květnu a červnu 2010 zasáhly BP východní a severní Moravu, v červenci a srpnu 2010 severní Čechy.

 

Vysvětlivky zkratek:

 

č. p.

ČÍSLO POPISNÉ

ČČK

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

ČHMU

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

ČOV

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

dPP

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN

dtto

ROVNĚŽ, PRÁVĚ TAK, TOTÉŽ

HOZ

HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

HZS

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

ISZ

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

JSDH

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

k.ú.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

KÚ OK

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

LČR

LESY ČESKÉ REPUBLIKY

MěÚ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

MP   

MĚSTSKÁ POLICIE

MANIPULAČNÍ ŘÁD

MVE  

MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA

MZe

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

MŽP      

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OPIS

OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO

OPIS HZS OK

 

KRAJSKÉ OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU OLOMOUCKÉHO KRAJE

ORP

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

OBECNÍ ÚŘAD

PA    

POVODŇOVÁ AKTIVITA

PBPO

PŘÍRODĚ BLÍZKÉ PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ

PK   

POVODŇOVÁ KOMISE

PP  

POVODŇOVÝ PLÁN

PPO

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ

RD

RODINNÝ DŮM (RODINNÉ DOMY)

ř. km

ŘÍČNÍ KILOMETR

ŘSD ČR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

s.p.

STÁTNÍ PODNIK

SO

SPRÁVNÍ OBVOD

SPA      

STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY                                                

TBD    

TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ DOZOR

UP        

UCELENÉ POVODÍ

VD      

VODNÍ DÍLO

VHD

VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK POVODÍ MORAVY, S.P.

VHP

VODOHOSPODÁŘSKÝ PROVOZ POVODÍ MORAVY, S.P.