Odkazy:  | Povis | T-MAPY spol. s r.o. | ŠINDLAR s.r.o. | 

Související legislativní předpisy

 Legislativní předpisy a přílohy- interaktivní odkazy
 

Základní předpisy

Zákon

č. 254/2001 Sb.

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hlava IX Ochrana před povodněmi:

§ 64 Povodně              

§ 65 Povodňová opatření

§ 71 Povodňové plány

§ 77, 78, 79 Povodňové orgány

§ 82 – 85 Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Zákon

č. 150/2010 Sb.

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon

č. 128/ 2000 Sb.

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon

č. 239/2000 Sb.

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

§ 3, 4, 5 složky integrovaného záchranného systému

§ 15, 16 postavení a úkoly obce a starosty při přípravě na MU a při provádění záchranných a  likvidačních prací

§ 23, 24, 25 povinnosti právnických a fyzických osob při MU

Zákon

č. 240/2000 Sb.

o krizovém řízení a o změně některých zákonů

§ 3 stav nebezpečí

§ 21, 22, 23 orgán krizového řízení – obec, povinnosti starosty

§ 29 – 32 povinnosti právnických a fyzických osob za KS

Zákon

č. 258/2000 Sb.

o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon

č. 133/1985 Sb.

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon

č. 183/2006 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška MZe

č. 471/2001 Sb.

o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška MZe

č. 470/2001 Sb.

kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZe

č. 236/2002 Sb.

o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

Vyhláška MZe

č. 292/2002 Sb.

o oblastech povodí

Vyhláška MZe

č. 590/2002 Sb.

o technických požadavcích na vodní díla

Nařízení vlády

č. 36/2003 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZe

č. 24/2011 Sb.

o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Vyhláška MZe

č. 216/2011 Sb.

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

 

Obnova postiženého území

Zákon

č. 12/2002 Sb.

o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

Vyhláška

č. 186/2002 Sb.

kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

 

Metodické pokyny

Metodický pokyn MŽP č. 10/98

věstník č. 5/1998

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie

Metodický pokyn MŽP č. 11/98

věstník č. 5/1998

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích

Metodický pokyn MŽP č. 24/99

věstník č. 4/1999

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní

Metodický pokyn MŽP č. 11/98

věstník č. 5/1998

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích

Metodický pokyn MŽP č. 3/00

věstník č. 7/2000

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů

Metodický pokyn MŽP č. 15/05

věstník č. 9/2005

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn MŽP č. 14/05

věstník č. 9/2005

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

 

Právní předpisy v oblasti krizového řízení

Zákon

č. 240/ 2000 Sb.

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon

č.239/ 2000 Sb.

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon

č. 219/1999 Sb.

o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

č. 462/2000 Sb.

k provedení § 27 odstavec 8 a § 28 odst. 5 zák. č. 240/2000Sb.

Metodický pokyn MŽP

červenec 2000/č.7

Stanovení zvláštních účinků za povodní a jejich začlenění do povodňových plánů

Metodický pokyn MV

PO 4537/IZS-2001

kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení k metodice práce, přípravě členů a místům zasedání krizového štábu kraje, okresu a obce